Blog Notícies


Certificació ISO 12647

04/05/2017

La indústria gràfica d’impressió d’etiquetes, participant important en els sectors de l’envàs i embalatge de diferents productes, es mou amb exigència en un entorn cada vegada més globalitzat; i donada l’enorme flexibilitat per transmetre la informació ha pogut reduir costos i incrementar el volum d’impresos produïts de manera deslocalitzada. Per a poder realitzar-ho amb èxit, això exigeix unificar criteris en tot el procés productiu.

La Norma ISO 12647 permet, precisament, homogeneïtzar aquests criteris i assegurar la correspondència de color entre la prova de color (o prova contracte) i l’imprès de producció. És per això que INGOGROUP, ha decidit implementar en els seus processos de disseny i impressió, els valors que representa la norma ISO 12647 com a element certificador tant per a les proves de color, com per a la impressió final.

 

Què és la norma ISO 12647-6 2006 processos de flexografia?

En la Indústria Gràfica, la Norma ISO (Organización Internacional de Normalización) 12647-6 2006 és la que indica els “Procesos de control para la manufactura de separaciones de color de semitonospruebas y producción de impresos“. Aquesta, estableix els estàndards internacionals d’especificacions tècniques i toleràncies que permetin regular els processos i obtenir un nivell òptim de qualitat en el producte imprès.

A causa de la gran quantitat de processos gràfics que han estat subjecte de normalització, l’ISO va crear el Comitè Tècnic 130, el qual en l’any 1996 va publicar l’estàndard ISO 12647, al que va continuar realitzant revisions i modificacions.

La norma té com a objectiu fixar les especificacions que determinen el rang de toleràncies i els aspectes visuals de l’imprès, d’aquesta manera, vol aconseguir minimitzar les diferències entre la prova color (proves contracte) i la impressió a travès d’una adequada separació de colors, garantint l’estabilitat del color al llarg del procés d’impressió.

Conèixer i valorar el nostre procés o la capacitat d’impressió actual, és el que ens permet començar amb un procés de millora.

Diàriament, es creen dissenys sense conèixer les condicions reals d’impressió, és a dir, la colorimetria de les tintes, el guany de punt de la premsa, les densitats, el balanç de grisos, etc.

La mesura i el control d’aquests paràmetres, ajudaran en principi a mantenir un estàndard de qualitat i unificar els resultats obtenint la qualitat desitjada en la repetibilitat dels treballs.

Estandardització

Tota empresa coneix la importància que té el segell d’estandardització. No només parla de la qualitat del seu producte, sinó que al mateix temps obre les portes a mercats o empreses que requereixen aquests estàndards de treball.

Però aquests no són els únics beneficis que obtenim en estandarditzar. Per a INGOGROUP, el perquè estandarditzar una empresa gràfica passa per la possibilitat de revalorar el seu procés productiu i acompanyar als clients en el camí de la sostenibilitat, la millora contínua i el respecte al medi ambient; és a dir, aconseguir a través de l’estandardització optimitzar recursos, reduir costos i generar un ambient segur de treball juntament amb els avantatges competitius, l’increment de la qualitat i la capacitat productiva.

Ajustar tota una cadena productiva a un referent, per exemple un perfil de color estàndard, crea un llenguatge comú per a unir les diferents etapes, des del disseny a la impressió, exigint a tots els integrants disposar de procediments que permeten mesurar, controlar i realitzar un seguiment més precís dels treballs.

Els dissenyadors o els responsables del departament de màrqueting podran observar la simulació de l’imprès final mitjançant la generació de la prova contracte, evitant sorpreses d’última hora en els colors finals impresos i responent així a les necessitats creixents del mercat nacional i internacional.

Beneficis clau de l’ús d’estàndards

Per al client final:

  • Millora i uniformitat en la comunicació entre el disseny i la impressió
  • Predicció del resultat final
  • Consistència total entre treballs i reimpressions
  • Confiança i seguretat en el seu impressor

Per a l’impressor:

  • Comptabilitat amb els requisits tècnics del client
  • Major eficiència per la reducció de temps d’arrencada i de costos de material
  • Repetibilitat, consistència i augment de la qualitat del producte final imprès
  • Millor enteniment de com les diferents matèries primeres (paper, tintes, etc.) afecten en el resultat final

 

curvas-2

 

Prova de color – Proves de contracte

El principal objectiu d’una prova color és reflectir fidelment els valors rebuts de l’arxiu PDF creat. Ha d’estar correctament calibrat d’acord a la norma ISO 12647 d’impressió final, transformant-se en un element crític dins del flux de treball.

INGOGROUP compta amb la tecnologia necessària per a realitzar proves contracte de to continu certificades per software.

Es denominen proves contracte perquè són justament això, un contracte que mostra de manera impresa els tons i les característiques que l’impressor ha d’aconseguir en la reproducció d’un treball. Perquè aquesta prova sigui considerada un contracte, haurà de comptar amb determinats elements, segons ho indica la norma ISO 12647-7, els elements que ho permeten constatar són:

01 – Tira de control de prova digital de l’estil Ugra/Fogra Media wedge.

02 – Un espectrofotòmetre per a realitzar les lectures colorimètriques sobre la tira de control.
03 – Conèixer l’estàndard de color a simular en la prova contracte, per a després poder realitzar les comparacions amb la tira de control.
04 – Dades relacionades a l’arxiu digital com el seu nom, la data, el Perfil ICC d’origen i Perfil ICC de simulació.

Posteriorment a la impressió de la prova contracte, es realitza la lectura de la tira de control per a la comprovació i anàlisi. Les dades obtingudes permeten corroborar mitjançant un software el nivell de similitud entre la prova i l’estàndard d’impressió a aconseguir.

Toleràncies màximes de reproducció d’una prova contracte:

01 – Simulació del paper de reproducció – ∆Eab ≤ 3
02 – Pegats de la tira de control – Valor màxim ∆Eab ≤ 6 – Promedio ∆Eab ≤ 3
03 – Pegats Gris CMY comparat amb Gir només K – Mitjana ∆H ≤ 1,5
04 – Pegats C-M-Y-K  – ∆Eab ≤ 5
05 – Altres pegats – Mitjana ∆Eab ≤ 4

∆E= SEs denomina Delta E a la diferència de color entre dues mostres. Aquesta diferència s’expressa en valors numèrics, sent zero el valor que indica que les dues mostres són idèntiques. A mesura que el valor augmenta, significarà que hi haurà diferències de color que es poden percebre.

Per al seguiment de la norma, INGOGROUP ha adoptat una sèrie de mesures de control i mesura mitjançant l’ús d’equips de mesurament de color. D’aquesta manera, podem assegurar que l’etiqueta es correspon amb la prova de color certificada i aprovada pel client..

Igualment INGOGROUP ha adquirit els equips necessaris per a poder certificar la prova de color prèvia a la impressió de l’etiqueta. D’aquesta manera, tot el procés productiu queda certificat segons la norma.

 

prueba-de-color-e1461340729202

 

Salutacions
ÍÑIGO PONS

 

Categoría Blog

Etiquetas BRC/IOP, Certificació ISO 12647, Just in time, Millora productiva, Smag, Traçabilitat