Qualitat Certificada

Norma ISO 12647

Què és la norma ISO 12547-6 2006?

La ISO 12547-6 2006 és una norma internacional que indica els “Processos de control per a la manufactura de separacions de color de semitons, proves i producció d’impresos”.

Per què és important la ISO 12547-6 2006?

La indústria gràfica d’impressió d’etiquetes és un sector important per a l’envàs i embalatge dels diferents productes. Amb els anys aquesta indústria ha reduït costos gràcies a la deslocalització. Per aconseguir-ho amb èxit és indispensable una unió dels criteris del procés productiu. La norma ISO 12647 homogeneïtza aquests criteris assegurant la correspondència de color entre les proves de color (o prova contracte) i les impressions de producció.

INGOGROUP ha decidit implementar en els seus processos de disseny i impressió els valors que representa la norma ISO 12647 com a element certificador tant per a les proves de color com per a la impressió final.

El mesurament i control d’aquests i altres paràmetres, ajudaran a mantenir un estàndard de qualitat i a unificar els resultats obtenint la qualitat desitjada en la repetibilitat dels treballs.

Les conseqüències de l’estandardització

L’estandardització obre les portes a mercats i empreses que requereixen aquests estàndards de treball, optimitzar recursos reduint costos, respectant al medi ambient i generant un ambient de treball segur alhora que s’incrementa la qualitat i la capacitat productiva.

Prova de color i Proves contracte

Les proves de color reflecteixen lleialment els valors rebuts de l’arxiu PDF creat.

Les proves de contracte mostren de manera impresa els tons i altres característiques que l’impressor ha d’aconseguir en la reproducció d’un treball. Perquè aquesta prova sigui considerada un contracte haurà de comptar amb diferents elements d’acord amb la norma ISO 126477 com ho són les dades relacionades a l’arxiu digital, tires de control de prova digital de l’estil Ugra/Fogra Mitjana wedge, un espectrofotòmetre per realitzar les lectures colorimètriques sobre la tira de control, conèixer l’estàndard de color a simular a la prova contracte, per després poder realitzar les comparacions amb la tira de control.

INGOGROUP compta amb la tecnologia necessària per a realitzar proves contracte de to continu certificades pel software.

Pel seguiment de la norma, hem adoptat una sèrie de mesures de control i mesura mitjançant l’ús d’equips de mesurament de color. D’aquesta manera, podem assegurar que l’etiqueta es correspon amb la prova de color certificada i aprovada pel client.

Igualment INGOGROUP ha adquirit els equips necessaris per poder certificar la prova de color prèvia a la impressió de l’etiqueta. D’aquesta tot el procés productiu queda certificat segons la norma.