AVÍS LEGAL

El prestador, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

A) Dades identificatives:

Denominació Social: INGOGROUP IMPRESIÓN Y DISEÑO, S.A.

Nom Comercial: INGOGROUP

Domicili Social: C/Onyar 1-3 – 17457 – Riudellots de la Selva – GIRONA

NIF: A17923418

Telèfon: 972 478 789

E-Mail: lopd@ingogroup.es

Dades registrals:

Pàgina Web: www.ingogroup.es

B) Exempció de responsabilitat

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Els serveis d'Internet necessaris per a l'accés a la present web, així com l'equipament necessari, són responsabilitat exclusiva de l'Usuari respecte als costos, disponibilitat i seguretat de la connexió.


C) Propietat Intel·lectual i industrial

INGOGROUP IMPRESSIÓ I DISSENY, S. a. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels llocs de la seva propietat, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent aplicable la normativa espanyola i europea en aquest camp, així com els tractats internacionals subscrits per Espanya o la Unió Europea.

INGOGROUP IMPRESSIÓ I DISSENY, S.A. es reserva tots els drets (© Copyright) en virtut del que es disposa en les lleis de propietat intel·lectual, independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats. Per això la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització dels continguts, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part d'aquesta entitat. Qualsevol ús no autoritzat serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

En el cas que l'Usuari, de manera voluntària i lliure, aporti o integri continguts a la plataforma, aquests continguts aportats han de ser de la seva propietat, sigui per creació pròpia o com a cessionari, d'ús lliure (domini públic) o que l'autor permeti d'alguna forma la seva compartició. Tots els continguts que integri l'Usuari, passaran a ser en exclusiva propietat de INGOGROUP IMPRESSIÓ I DISSENY, S.A.. A aquest efecte, l'Usuari cedeix a INGOGROUP IMPRESSIÓ I DISSENY, S. a. en exclusiva, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d'explotació sobre els continguts aportats necessaris perquè INGOGROUP IMPRESSIÓ I DISSENY, S. a. pugui procedir a l'explotació més àmplia d'aquests, a tot el món, per qualsevol modalitat d'explotació existent en l'actualitat i pel màxim termini de temps permès en les normes nacionals i internacionals sobre Propietat Intel·lectual.

Per a realitzar qualsevol mena d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic lopd@ingogroup.es


D) Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l'Usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a INGOGROUP IMPRESSIÓ I DISSENY, S.A. permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.


E) Menors d'edat.

En quan a l'ús dels serveis d'aquest lloc web, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors, correspon als pares, tutors o representants legals. Aquests hauran d'establir en els seus ordenadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles.


F) Obligació de fer un ús correcte de la Web.

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol enunciatiu, però no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l'ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers;

(f) contingui algun virus (troians, worm, backdoors, zombi, hijackers…) que perjudiqui el funcionament dels sistemes; i

(g) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

En cas d'incomplint de la Llei o alguna de les condicions recollides en aquest Avís Legal i/o Política de privacitat, l'Usuari respondrà per danys i perjudicis que es causin a INGOGROUP IMPRESSIÓ I DISSENY, S.A. o a tercers proveïdors.


G) Llei Aplicable i Jurisdicció.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de GIRONA.