POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant RGPD), INGOGROUP IMPRESSIÓ I DISSENY, S.A. (d'ara endavant "l'EMPRESA) informa els interessats la forma en què es tractaran les seves dades de caràcter personal quan s'accedeixi, navegui i s'usin els productes i serveis de l'EMPRESA. La present política de privacitat s'aplicarà en els següents llocs propietat de l'EMPRESA, utilitzats per a comercialitzar els nostres productes i serveis:

 • Pàgina web: disposem d'una pàgina web sota el domini principal www.ingogroup.es
 • Xarxes socials: tenim un perfil en les xarxa social LinkedIn. En aquest cas només s'aplicarà la present política de privacitat en la mesura que L'EMPRESA obtingui dades dels USUARIS per mitjà d'aquestes.


En facilitar-nos les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment
lliure, específic, informat i inequívoc al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

L'EMPRESA podrà modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l'Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.


A) Responsable del tractament

Nom de l'empresa: INGOGROUP IMPRESIÓN Y DISEÑO, S.A.

NIF: A17923418

Adreça: C/Onyar 1-3 – 17457 – Riudellots de la Selva – GIRONA

Telèfon: 972 478 789

Correu electrònic: lopd@ingogroup.es

Delegat de protecció de dades: LA BUROCRACIA, S.L., amb CIF  B01690940 i domicili en AVD. MES PINS Nº150, 2-1, de 17457 – RIUDELLOTS DE LA SELVA, de GIRONA (ESPANYA). Correu electrònic: dpo.clientes@datapreven.com


B) Finalitat i legitimació del tractament

L'EMPRESA utilitzarà les dades que proporcioni per a les següents finalitats:

 1. La sol·licitud d'informació i/o la contractació de qualsevol producte o servei ofert per l'EMPRESA.
 2. Realitzar la contractació dels nostres productes o serveis mitjançant l'acceptació del corresponent pressupost / demanat i/o la signatura d'un contracte mercantil.
 3. Accions comercials, utilitzant la informació proporcionada per l'interessat per a oferir-li productes i serveis d'una manera personalitzada o de caràcter general.

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu. En emplenar els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privacitat” i fer clic per a enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l'EMPRESA a través dels comptes habilitats a aquest efecte, vostè manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat. Així mateix atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades. En cas que les dades que ens faciliti siguin erronis o incomplets, no serà possible l'ús dels productes i serveis.

Els menors de 18 anys, però majors de 14 anys, podran donar el consentiment per al tractament de les seves dades. En el cas que la persona sigui menor de 14 anys, no podrà prestar el consentiment per al tractament de les seves dades, quedant sota la responsabilitat dels pares, mares, tutors, curadors o representants legals.

L'EMPRESA tracta les següents categories de dades:

 1. Dades identificatives: Nom, cognom/s, adreça, correu electrònic i telèfon.
 2. Adreça IP.


C) Destinatari de les dades

No es preveuen cessions de dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions, així com en aquells casos en els quals una autoritat judicial ens ho requereixi.


D) Transferències internacionals de dades

No es realitzen transferències internacionals de dades.


E) Termini de conservació

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que el revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En tals casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.


F) Drets de l'interessat

L'Usuari podrà exercir els següents drets quant a les seves dades:

 1. Accés: té dret a obtenir la confirmació per part nostra de si estem tractant o no les seves dades personals, així com l'accés a aquests.
 2. Rectificació: té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen. També tindrà dret al fet que es completin les seves dades personals, en cas que aquestes siguin incompletes.
 3. Supressió: té dret a obtenir la supressió de les dades personals, sempre que aquestes ja no siguin necessàries per als fins pels quals es van obtenir i no siguin necessaris per al compliment d'una obligació legal.
 4. Oposició: té dret a oposar-se al tractament de dades, sempre que es doni algun dels motius del Art.21 del RGDP.
 5. Limitació: té dret a obtenir per part nostra la limitació del tractament de dades quan es compleixin les condicions establertes en el Art.18 RGPD.
 6. Portabilitat: té dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament quan es compleixin els requisits del Art.20 RGPD.


En l'àmbit de les xarxes socials, només podran satisfer-se els drets exposats en relació a aquella informació que es trobi sota el control de l'EMPRESA.

L'EMPRESA l'informa que aquests drets tenen les següents característiques:

 1. L'exercici d'aquests drets és gratuït, tret que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu), i en aquest cas l'EMPRESA podrà cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar.
 2. Pot exercir els drets directament o per mitjà del seu representant legal o voluntari.
 3. La sol·licitud ha de ser resposta per l'EMPRESA en el termini d'un mes, excepte que aquesta sigui complexa o es produeixi un gran nombre de sol·licituds. En aquest cas es prorroga el termini per dos mesos més.
 4. Si l'EMPRESA no dona curs a la sol·licitud, l'informarem, com a màxim en un mes, de les raons de nostra no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.


Per a exercir els seus drets, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades en el seu cas, sol·licitant el corresponent formulari mitjançant correu postal dirigit a INGOGROUP IMPRESSIÓ I DISSENY, S.A. a l'adreça indicada en l'apartat A), o enviant un correu electrònic a lopd@ingogroup.es indicant en l'assumpte “Exercici de Drets LOPD”. En tots dos casos recordi acompanyar una còpia d'un document que ens permeti identificar-li.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, l'informem que podrà escriure al delegat de protecció de dades en la següent adreça: LA BUROCRÀCIA, S.L., amb CIF B01690940 i domicili en AVD. MES PINS Nº150, 2-1, de 17457 – RIUDELLOTS DE LA SELVA, de GIRONA (ESPANYA). Correu electrònic: dpo.clientes@datapreven.com

Finalment, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.


G) Decisions automatitzades

No es realitzen decisions automatitzades.


H) Mesures de seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l'informem que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, segons l'Art. 32 del RGPD EU 679/2016. Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de manera periòdica per a garantir la seva adequació i efectivitat.

No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no existeix cap sistema de seguretat que sigui impenetrable pel que, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es veiés compromesa a conseqüència d'una bretxa de seguretat, prendrem les mesures adequades per a investigar l'incident, notificar-lo a l'Autoritat de Control i, en el seu cas, a aquells usuaris que s'haguessin pogut veure afectats perquè prenguin les mesures adequades.


I) Xarxes socials

En compliment dels principis de transparència detallem l'enllaç de la política de privacitat de les diferents Xarxes Socials on disposem d'algun perfil:


Idioma de redacció:
Espanyol, català

Idiomes disponibles: Espanyol, català

Última actualizació: 23/02/2023